blank

4 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 4 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4 NOLU ÖZEL GÜVENLİKTEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1) Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılmaz?
a) Havaalanlarında bagaj kontrolü
b) Nakledilecek mahkûmların aranması
c) Suç nedeniyle arama
d) Spor müsabakalarında seyircilerin aranması
e) Kurum personelinin aranması

2) Suçüstü halindeki kap kaç faili ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder
b) Faili yakalar
c) Direnen faili etkisiz hale getirir
d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar
e) Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?
a) Sendikaya üye olmak hakkı
b) Hak arama hürriyeti
c) Dernek kurma hürriyeti
d) Haberleşme hürriyeti
e) Grev yapma hürriyeti

4) İl sınırları içerisinde 5442 sayılı il idaresi Kanununa göre genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?
a) Vali
b) Emniyet Müdürü
c) Cumhuriyet Savcısı
d) Belediye Başkanı
e) Jandarma Komutanı

5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklardan değildir?
a) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delilleri toplamak ve incelemek
d) Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını x-ray cihazından geçirmek
e) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak

6) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinden değildir?
a) Polis
b) Jandarma
c) Sahil Güvenlik Teşkilatı
d) Belediye Zabıtası
e) Hepsi

7) Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanun
b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu
d) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
e) Hiçbiri

8) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir
b) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı veya silahsız olduğunu belirtir
c) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
d) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri de 5188 sayılı kanunun 7.Maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir
e) Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal valiliğe bildirir.

9) Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?
a) Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin aranması
b) Hükümlünün yakalanması için yapılan arama
c) Suçun iz, eser, emare veya delillerin elde edilmesi için bir kimsenin aranması
d) Suçüstü halinde yakalanan kişinin aranması
e) Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama

10) Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delilerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Kişinin suç işleyebileceğine dair şüphe bulunmalıdır
e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır

11) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?
a) Faili yakalama
b) Yakalanan kişiyi evraklarıyla birlikte adliyeye sevk etmek
c) Suç aletine el koymak
d) Olay yerini korumak
e) Olayla ilgili tutanak tutmak

12) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş eşyayı emanete almak
e) Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek

13) Vali tarafından komisyon kararı aramaksızın hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?
a) Konser
b) Toplantı
c) Para veya değerli eşya nakli
d) Sahne gösterisi
e) Kişi koruma

14) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
a) Kamu haklarından yasaklı olmak
b) Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
d) 18 yaşını doldurmuş olmak
e) Görevin yapılmasını engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

15) Özel güvenlik görevlisinin çalışma izini için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) Adli sicil kaydı
c) Askerlik terhis belgesi
d) Özel güvenlik temel eğitim sertifikası
e) Sağlık raporu

16) 5188 sayılı Kanun uyarınca, valilikçe verilen özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
e) Süresiz

17) 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2330
b) 2559
c) 2495
d) 4857
e) 5442

18) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
a) Olay tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Tutuklama tutanağı
d) Arama tutanağı
e) Zapt etme tutanağı

19) Özel Güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Kardiyoloji
b) KBB
c) Göz
d) Psikiyatri
e) Nöroloji

20) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Özel kolluk görevi
d) Kişisel görev
e) Adli görev

21) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği hükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

22) Özel güvenlik birimi ………. kararları ile kurulurken Özel Güvenlik Şirketi …….. kararı ile faaliyete geçer?
a) İl Koruma Komisyonu – Özel Güvenlik Komisyonu
b) Özel Güvenlik Komisyonu – İçişleri Bakanlığı
c) Özel Güvenlik Komisyonu – İl Koruma Komisyonu
d) İl Koruma Komisyonu – İçişleri Bakanlığı
e) Hiçbiri

23) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, yan kesicilik gibi olaylara duyarlı olmak
b) Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini sağlamak
c) Görev alanındaki sokak çocuklarını ilgili kuruluşlara teslim etmek
d) Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Görev alanında kaybolan veya yer soranlara yardımcı olmak

24) Görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Yanında bulunan haberleşme cihazlarıyla durum hakkında üstlerine bilgi verilmelidir.
b) Sabotaj ihtimaline karşı paketi açıp kontrol etmelidir
c) Kalabalık varsa, kalabalığı o bölgeden uzaklaştırmalıdır.
d) Çevre emniyetini alarak mahalli kolluğa bilgi vermelidir
e) Şüpheli pakete kimse yaklaştırılmamalıdır.

25) Aşağıdakilerden hangisi tesisin giriş kontrol yöntemlerinden birisidir?
a) Güvenlik görevlisinin onaylaması yöntemi
b) Kapalı devre televizyon sistemi
c) Kart sistemi
d) Özel bölgeye sahip olma sistemi
e) Hepsi

26) Aşağıdakilerden hangisi bir rapor türü değildir?
a) Sözlü rapor
b) Yazılı rapor
c) Görsel rapor
d) Elektronik rapor
e) Manyetik rapor

27) Yaya devriye usulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir
b) Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır
c) Dükkân veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir
d) Kapı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler gözlenmelidir
e) Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir

28) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Üst arama tutanağı

29) Özel Güvenlik görevlisinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereke tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) El koyma tutanağı
b) Zapt etme tutanağı
c) Arama tutanağı
d) Olay tespit tutanağı
e) Hiçbiri

30) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
a) Kelepçe
b) El feneri
c) Kamera
d) Cop
e) Telsiz

31) Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir?
a) Anahtar kelepçe
b) Parmak kelepçe
c) Zincir kelepçe
d) Masonet kelepçe
e) Plastik kelepçe

32) Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?
a) Diz üstü kelepçeleme
b) Bir engele dayanarak kelepçeleme
c) Ayakta kelepçeleme
d) Sırt üstü yatırarak kelepçeleme
e) Yüz üstü yatırarak kelepçeleme

33) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerini doğru olarak sıralanmış halidir?
a) Başlık – Giriş – Gelişme – Tarih ve saat – İmza – Sonuç
b) Başlık – Giriş – Tarih ve saat – İmza – Sonuç – Gelişme
c) Başlık – Giriş – Gelişme – Sonuç – Tarih ve saat – İmza
d) Tarih ve saat – Başlık – Giriş – Gelişme – Sonuç – İmza
e) Başlık – Tarih ve saat – Giriş – Gelişme – Sonuç – İmza

34) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
a) Dozimetre
b) Metal detektör
c) X-ray cihazı
d) CCTV
e) Alarm sistemi

35) Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır?
a) 50
b) 150
c) 25
d) 100
e) 75

36) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma

37) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Duvarlara beton engeller
b) Tel örgüler
c) İkaz levhaları
d) Erken algılama uyarı sistemleri
e) Bariyerler

38) Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal dedektörlerin kullanımında dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Kontrol edilecek kişi metal dedektörlere yönlendirilmelidir
b) Kontrol edilecek kişiler metal dedektörlere 1 metre mesafede bekletilerek alınır
c) Kişi metal dedektörlerden geçmeden ikinci bir kişinin geçişinde müsaade edilir
d) Metal dedektörlerin hassasiyeti isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir.
e) Metal dedektörler sadece metalleri algılama özelliğine sahiptir.

39) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?
a) Kapalı devre kamera sistemi
b) Kartlı geçiş sistemi
c) Kapı dedektörü
d) Telsiz
e) El dedektörü

40) Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
a) Metal algılama sistemi
b) Uyuşturucu madde algılama sistemi
c) Patlayıcı tarama sistemi
d) Duman algılama sistemi
e) Hiçbiri

41) Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) Uyku hali
b) Denge kaybı
c) Konuşma bozukluğu
d) Bulantı-kusma
e) Hepsi

42) Acil sağlık yardımı için aranması gereken hızır acil servisinin telefon numarası nedir?
a) 118
b) 177
c) 112
d) 110
e) 155

43) Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda yapılması gereken nedir?
a) Acilen hastaneye götürmek
b) Kol ve bacaklarından tutarak taşımak
c) Sedyeyle taşımak
d) Boyunluk takılması
e) Kucaklayarak taşımak

44) Sara krizinde hangi davranışlar yapılır?
a) Kolonya koklamak
b) Vücuduna zarar vermesi engellenir
c) Su içirilir
d) Çenesi açılır
e) Suni teneffüs yapılır

45) ‘‘Herhangi bir kazada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı gelinceye kadar hayatının kurtarılması amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç olmadan yapılan uygulamaya ………denir’ cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Acil tedavi
b) İlk yardım
c) Müdahale
d) Operasyon
e) Gözlem

46) Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Hastaya uyutulur
b) Alkollü içecek içilir
c) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir
d) Hızlı ve sert masaj yapılır
e) Yoğun sıcak masaj yapılır

47) Aşağıda belirtilen durumların hangisinde kişilere kalp masajı yapılır?
a) Çarpıntısı olana
b) Şoka girene
c) Kalbi durana
d) Kalp hastasına
e) Kalbi delik olana

48) Enfeksiyon riski yüksek olan yara aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çok kirli derin yaralar
b) Dikişleri ayrılmış yaralar
c) Ateşli silah yaraları
d) Kenarları muntazam olmayan yaralar
e) Hepsi

49) Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?
a) Hareket ile artan ağrı
b) Şekil bozukluğu
c) Hareket kaybı
d) Ödem ve kanama nedeniyle morarma
e) Hepsi

50) ‘Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına……..denir.’
Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koma
b) Şok
c) Bayılma
d) Havale
e) Sara krizi

51) Zehirli yılan ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Zehrin kana karışmasını engellemek için ısırık yerinin 3-5 santimetre üst ve altından turnike uygulanır
b) Isırık yeri kesilerek zehirin kana akmaması sağlanır
c) Isırık yerinin üzerine buz kesesi konur
d) Isırılan kişi hareket ettirilmeden sedyeyle sağlık kuruluşuna sevk edilir
e) Yaranın üzerine sıcak suyla masaj yapılır

52) ‘Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması ve kopması ile sonuçlanan olaylara……… denir.’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkık
b) Burkulma
c) Kırık
d) Yanık
e) Zehirlenme

53) Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kan izleri
b) Boş mermi kovanları
c) Kanlı gömlek
d) Deri parçası
e) Ayak izi

54) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?
a) Sigara izmariti
b) Ayak izi
c) Parmak izi
d) Ruj izi
e) Mendil

55) Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
a) Olayın meydana geldiği yer
b) Olay yerinin yakın çevresi
c) Olay yerinin geniş çevresi
d) Şüphelinin ifadesine göre tespit edilir
e) Hiçbiri

56) Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabileceği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a) Olay
b) Olay yeri
c) Delil
d) Bulgu
e) Hepsi

57) İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına failin kimliğinin tespitine, şüpheli, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayan, laboratuarda bilimsel yöntem ve tekniklerle işlem gördükten sonra soruşturma sırasında veya mahkemede delil olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize ne ad verilir?
a) Maddi delil
b) Parmak izi
c) Tutanak
d) İz ve emare
e) Teşhis

58) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde kullanılabilecek maddi delillerdendir?
a) Kimyasal deliller
b) İzler
c) Fiziksel deliller
d) Biyolojik deliller
e) Hepsi

59) Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?
a) Kan
b) Kıl
c) Barut atığı
d) Tükürük
e) İdrar

60) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Değiştirilemez
c) Benzemez
d) Tasnif edilebilir
e) Tasnif edilemez

61) Olay yeri inceleme ekibi için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
a) Uzmanlık gerektirmez
b) Bilimsel yöntem ve usullerle çalışır
c) Uzman ekiptir
d) Teknik donanıma sahiptir
e) Alanında özel eğitim almıştır

62) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
a) Heyelan
b) Deprem
c) Yıldırım düşmesi
d) Sel
e) Hepsi

63) Evinizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmanız gerekir?
a) Konut ve iş yerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız
b) Sigorta yaptırmalıyız
c) Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz
d) Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız
e) Hepsi

64) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattından meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum

65) Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlış ifade edilmiştir?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutma
c) Rüzgârı önüne alarak kullanma
d) Cihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

66) Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangın algılama sistemi
b) Yangın ihbar sistemi
c) Yıldırımdan korunma sistemi
d) Parlama – Patlama tespit sistemi
e) Deprem tespit sistemi

67) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kum
b) Kuru kimyevi toz
c) Köpük
d) Su
e) Hiçbiri

68) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
a) Yağmurlama sistemi
b) Kuru tozlu söndürme sistemi
c) Köpüklü söndürme sistemi
d) Koruyucu söndürme sistemi
e) Sabit yangın söndürme sistemi

69) Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz?
a) Kuru kimyevi toz (KKT)
b) Halokarbonlar
c) Su
d) CO2
e) Köpük

70) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?
a) Doğalgaz yangınları
b) Orman yangınları
c) Elektrik yangınları
d) LSD yangınları
e) LPG yangınları

71) Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmelerine göre oluşturulan bomba çeşitlerinden değildir?
a) Anında ateşlenen bombalar
b) Gecikmeli ateşlenen bombalar
c) Ateşlemesi bir harekete bağlı bombalar
d) Dinamit
e) Hepsi

72) Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlerin muhtemel hedeflerindendir?
a) Otobüs terminalleri
b) Toplu taşıma araçları
c) Tren istasyonları
d) Kamu kurum kuruluşları
e) Hepsi

73) Aşağıdakilerden hangisi taşıma, darbe, sürtünme ve hararet gibi etkilere karşı en hassas olan patlayıcı maddedir?
a) TNT
b) Nitro Gliserin
c) Dinamit
d) C4
e) Hiçbiri

74) Aşağıdakilerden hangisi bomba kullanarak eylem yapma nedenlerinden birisi değildir?
a) Ülke ekonomisine zarar vermek
b) Toplumda panik, korku ve tedirginlik yaratmak
c) Sansasyonel eylem yapmak
d) Eylem sonucunda bombanın çok az iz ve delil bırakması
e) Mevcut teknolojiden yararlanmak isteği

75) “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına………….denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir.
a) Sempati
b) Jest mimik
c) Beden dili
d) Empati
e) Taklit

76) Ast-üst ilişkileri, aşağıdaki hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?
a) Örgüt içi iletişim
b) Kitle iletişimi
c) Kişi içi iletişim
d) Kişiler arası iletişim
e) Hiçbiri

77) Aşağıdakilerden hangisi iletişim önündeki engeller değildir?
a) Duyarsızlık
b) Beden dili
c) Alınganlık
d) Korkular
e) Kararsızlık

78) “İnsanların ve hayvanların gözlenebilen hareketlerine ………… denir.’’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) İçgüdü
b) Tavır
c) Davranış
d) Hareket
e) Amaç

79) “Dil, inanç, değer, norm davranışları ile bir nesilden diğer bir nesle aktarılan ve maddi öğelerden oluşan bir bütündür.” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder.
a) İnanç
b) Değer
c) Kültür
d) Gelenek
e) Görenek

80) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
81) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır?
a) Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak
b) Provokasyona gelmemek
c) İkna edici – inandırıcı-profesyonel olmak
d) Tarafsız olmak
e) Diyalog kurmak

82) Aynı fikir ve düşüncelere paylaşma, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Seyirci
c) Grup
d) Teşkilat
e) Küme

83) ‘‘Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanının etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz ve hareketlere ……….. denir.’’ Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik
b) Duygu
c) Motivasyon
d) Öfke
e) Heyecan

84) Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
a) Seyirciler
b) Destekleyiciler
c) Atılganlar
d) Provokatörler
e) Tesir altında kalanlar

85) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
a) Konuşma yapmak
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi

86) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi

87) Toplumsal olaylara müdahale sırasında göz yaşartıcı maddeye maruz kalan kişilerde geçici süre ile aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
a) Öksürük ve mide bulantısı
b) Ağız ve burun salgılarında artış
c) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma
d) Nefes darlığına sebep olma
e) Hepsi

88) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli yere……… denir? Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kritik nokta
b) Boğma noktası
c) Tehlikeli
d) Hedef noktası
e) Ölü noktası

89) Aşağıdakilerden hangisi suikast çinin kullandığı tekniklerdendir?
a) Korunan şahsa geçerken ateş etmek
b) Patlayıcı madde yüklü araçla saldırmak
c) El bombası kullanmak
d) Uzun menzilli silahla ateş etmek
e) Hepsi

90) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
a) Pratik zekâlı olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
c) Medyatik olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli

91) Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
a) Saldırının planlanması
b) Kaçış
c) Hedefle konuşma
d) Hedef seçimi
e) İstihbarat toplama

92) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadı ile yapılan eylemlere ne denir?
a) Bozma
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Tehdit

93) Yakın koruma ekibinde bulunmaması gereken görevli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özel kalem müdürü
b) Koruma amiri
c) Ekip amiri
d) Koruma görevlileri
e) Ekip sürücüsü

94) Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
a) İşyeri koruma
b) Konut koruma
c) Yakın koruma
d) Gizli koruma
e) Özel koruma

95) Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
a) Kişisel nedenler
b) Ekonomik nedenler
c) Psikolojik nedenler
d) Biyolojik nedenler
e) İdeolojik nedenler

96) Aşağıdaki araçlardan hangisi resmi konvoy düzeninde yer almaz?
a) Ambulans
b) Yedek makam aracı
c) Trafik eskortu
d) Öncü koruma aracı
e) Basın-yayın aracı

97) Korunan önemli kişiye yönelik bir saldırı anında koruma görevlilerinin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önemli kişi saldırının ters istikametine doğru güvenli bölgeye kaçırılmalıdır
b) Saldırıyı fark eden koruma görevlisi saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır
c) Koruma görevlileri önemli kişiyi saldırı alanından kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler
d) Saldırgana yakın olan iki koruma görevlisi baraj kurup kapama yaparak karşılık verir
e) Yanıltma ve ikinci saldırı daima göz önünde bulundurulmalıdır

98) Aşağıdaki uyuşturucu maddelerden hangisi uyarıcı etkiye sahiptir?
a) Eroin
b) Morfin
c) Extasy
d) Toz esrar
e) LSD

99) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

100) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Kokain ve türevleri
b) Afyon ve türevleri
c) Alkol ve türevleri
d) Kenevir ve türevleri
e) Sentetik uyuşturucular

blank

4.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Ahantarı

E-Bülten