blank

5 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

Anasayfa » Genel » 5 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

blankEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5 NOLU ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI

1) Ziraat Bankası’nın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi özel güvenlik görevlisi, görev sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I–4483 sayılı Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanun’a göre işlem yapılır.
II-Hakkında inceleme raporu düzenlenir.
III-Dava açılabilmesi için yargılanmasının gerektiğine karar verilmesi gerekir.
IV-Yargılanma iznini mülki idare amiri verir.
V-Savcı doğrudan doğruya dava açabilir.

a) I, II, III, IV
b) I, II, III, IV, V
c) I
d) I, III, IV
e) V

2) Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Görevli olduğu alan sınırları
d) Ülke geneli
e) Hiçbiri

3) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama
II- Kimlik Tespiti
III- Konut Araması
IV- Yakalama
V- Üst ve Eşya Araması
VI- Kimlik Sorma

a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d) IV, V, VI
e) I, II, VI

4) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 3
b) 2
c) 6
d) 4
e) 8

5) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I- Dernek kurma
II- Siyasi parti üyeliği
III- Sendika üyeliği
IV- Grev
V- Hak arama hürriyeti

a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V

6) Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?
a) İş mahkemesine dava açabilir.
b) İl Özel Güvenlik Komisyonu’na başvurur.
c) İçişleri Bakanlığı’na başvurur.
d) İşveren Derneği’nde yardım ister.
e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açar.

7) Özel güvenlik görevlilerin yetkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
I- Kimlik sorma
II- Parmak izi alma
III- Üst ve eşya arama
IV- Konut ve işyeri arama
V- El koyma
VI- Müsadere
VII- Yakalama
VIII- Tutuklama

a) II, IV, VI, VIII
b) IV, V, VI, VII
c) I, III, V, VII
d) I, II, III
e) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

8. Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir.
b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır.
c) Önleme görevini yerine getirmiştir.
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur.
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.

9) Hırsızlık suçunun failini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?
I-Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır.
II-Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır.
III-Kasten yaralama suçu işlemiştir.
IV-Meşru müdafaa halindedir.
V-Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır.
VI-Kanun hükmünü icra etmiştir.
a) I, II, III, IV, V, VI
b) I, III, V
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) IV, V, VI
10) Özel güvenlik görevlisi hangi işlemi genel kolluğa bildirmek zorundadır?
a) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim etmek
b) Kaybedilmiş cüzdanı sahibine iade etmek
c) Önleyici arama sonucunu
d) Adli yakalama sonucunu
e) Yaka kartını yitirenleri

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi görev alanında önleme araması yapabilir.
b) Özel güvenlik görevlisi görev alanında dedektörle önleme araması yapabilir.
c) Kamuya açık alanlarda üst araması adli ve önleme aramaları yönetmeliğine göre yapılır.
d) Arama, kişinin farklı cinsiyetindeki görevli tarafından da yapılabilir.
e) Özel güvenlik görevlileri kamuya açık alanlarda üst aramasını genel kolluğun gözetimi ve denetiminde yaparlar.

12) Anayasanın bağlayıcılığıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Anayasa hükümleri yasama organını bağlar.
b) Anayasa hükümleri yargı organını bağlar.
c) Anayasa hükümleri idare makamlarını bağlar.
d) Anayasa hükümleri kanuna aykırı olamaz.
e) Anayasa hükümleri kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

13) Bir fiilin suç sayılması için hangi unsurların bulunması gerekir?
a) Kanunda yazılı olması
b) Ahlaka aykırı olması
c) Tehlikeli olması
d) İnsanları rahatsız etmesi
e) Zarar doğurması

14) Özel güvenlik görevlilerinin görev alanında suç işlenmesinden sonra yapabileceği suçluyu yakalaması nasıl bir yetkinin kullanılmasıdır?
a) İdari
b) Adli
c) Önleyici
d) Mecburi
e) Hiçbiri

15) Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalışamaz?
a) İş merkezlerinde
b) Fabrika
c) Sağlık kuruluşları
d) Bankalarda
e) Benzin istasyonlarında

16) Özel güvenlik görevlisine valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kimliğini görev yaparken kimliği cebinde taşır.
b) ÖGG kimliğini uygun gördüğü şekilde bulundurabilir.
c) ÖGG görev alanı ve süresince herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takması gerekir.
d) Yönetmelikte bu konuda bir açıklama yoktur.
e) Bu konudaki karar komisyona aittir.

17) 5188 sayılı Kanun’a göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir.
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz.
c) Bu konudaki karar işverene aittir.
d) Komisyonun kararı gerekir.
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir.

18) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?
a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır.
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır.
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır.
d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın şartlarındandır?
a) Saldırının haksız olması
b) Saldırının devam ediyor olması
c) Savunmanın zorunlu olması
d) Savunma ile saldırı arasında denge bulunması
e) Hepsi

20) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi müeyyide uygulanır?
a) Bu konuda müeyyide yoktur.
b) 1000 YTL idari para cezası verilir.
c) Şirket yetkilisi idari ceza verir.
d) ÖGG Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir.
e) 1000 YTL para cezası verilip, çalışma izni iptal edilir.

21) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların özelliklerinden değildir?
a) Tutanağın içeriğini yansıtan başlığı olmalıdır.
b) Tutanağa konu olan olay ya da işlemin öğreniliş şekli belirtilir.
c) Tutanakta şüpheli, tanık, mağdurun açık kimlik bilgileri yer alır.
d) Tutanakta konu ya da olayla ilgili olan şahısların her birisinin detaylı olarak ifadeleri yer alır.
e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir.

22) Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır.
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır.
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır.
d) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır.
e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır.

23) Eşkâl tarifi yapılırken aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az önem arz eder?
a) Şahsın yaklaşık olarak boyu ve kilosu
b) Şahsın, varsa, vücudunun görülebilir yerindeki dövmesi
c) Şahsın konuşmasındaki yöresel şivesi
d) Şahsın üstündeki takı ve ziynet eşyaları
e) Şahsın, varsa, uzuv eksiklikleri

24) Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?
a) Tutanak
b) Not
c) Rapor
d) İfade alma
e) Zabıt

25) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla, şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Arama tutanağı
26) Özel güvenlik görevlilerinin, ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun, emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) El koyma tutanağı
b) Zapt etme tutanağı
c) Arama tutanağı
d) Olay tespit tutanağı
e) Hiçbiri

27) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
c) Görev alanında koruyucu tedbirler almak
d) Suç kovuşturmak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek

28) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?
a) Suça el koymak
b) Olay yerini muhafaza
c) Genel kolluğa bilgi vermek
d) Sanığı muhafaza etmek
e) Delilleri toplamak

29) Devriye memurlarında aşağıdaki teçhizatlardan hangisi bulunmaz?
a) Silah
b) Düdük
c) Dedektör
d) Cop
e) Not defteri

30) Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan devriye çeşitlerinden değildir?
a) Yaya devriye
b) Mobil devriye
c) Bisikletli devriye
d) Otogar devriyesi
e) Atlı devriye

31) Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Cins
b) Şekil
c) Ebat
d) Kalite
e) Renk

32) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

33) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir?
a) Kaybolan, yer, yol soranlara yardım etmek
b) Bölgesinde boş ve terk edilmiş yerleri kontrol etmek
c) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak
d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi yakalamak
e) Hiçbiri

34) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

35) “Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ……… denir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkartma
d) Not alma
e) Rapor yazma

36) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerindendir?
a) Başlık
b) Giriş
c) Sonuç
d) Gelişme
e) Hepsi

37) Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir?
a) Normal kapsül
b) Patlayıcı madde
c) Elektrikli kapsül
d) Saniyeli fitil
e) Bomba

38) Aşağıdakilerden hangisi bomba çeşitlerinden değildir?
a) Anında ateşlenen bombalar
b) Gecikmeli ateşlenen bombalar
c) Ateşlenmesi bir harekete bağlı bombalar
d) Dinamit
e) Hepsi

39) Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Fünye, patlayıcı, TNT, saat
b) Fünye, patlayıcı, tel
c) C4, mekanizma, fitil
d) Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
e) Hiçbiri

40) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde türlerinden değildir?
a) Afyon ve türevleri
b) Kokain ve türevleri
c) Asetik uyuşturucular
d) Kenevir ve türleri
e) Sentetik uyuşturucular

41) Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının özelliklerinden değildir?
a) İrade ve mantık ile önlenemeyen uyuşturucu kullanma isteği
b) Uyuşturucu maddenin giderek artan dozda kullanılmasının engellenememesi
c) Kişinin uyuşturucuya fiziki ve ruhi olmak üzere tam bağımlılığı
d) Sürekli uyuşukluk hali
e) Hal ve hareketlerinde tutarsızlıklar

42) Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sedafitler
b) Barbituranlar
c) Trankilizanlar
d) Amfetaminler
e) LSD

43) Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Saldırgan gruplar
b) Anlamlı gruplar
c) Anlamsız gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış olan gruplar

44) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içinden bir şahsı almak için
d) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri

45) Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

46) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Bu maddeler amacı dışında ve gerekli önlemler alınmadan kullanılmamalıdır.
b) Bu maddeler topluluk uyarılmadan kullanılmalıdır.
c) Bu maddeler eğitim görmüş ve yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
d) Bu maddeler direniş ve saldırı son bulmuşsa kullanılmamalıdır.
e) Maddelerin etkilerinden iyi bir şekilde yararlanmak için rüzgârın yönü ve hızı iyi hesaplanmalıdır.

47) Yasadışı toplumsal olayların hepsi aniden ortaya çıkmış olaylar değildir. Belli bir geçmişi ve hazırlık dönemi vardır. Hazırlık safhasında rol alanlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında rol alır?
a) Haberleşme grupları
b) Duygusal gruplar
c) Finansal gruplar
d) Köylü grupları
e) Göç grupları

48) Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıkları ile ilgili özelliklerden sayılmaz?
a) Her zaman yardımlaşmaya hazırdırlar.
b) Bu tür kalabalığın faaliyeti geniş ölçüde denetimsizdir.
c) Seyredilecek bir olay varsa görmek amacıyla toplanmışlardır.
d) Tehlikeli ve saldırganlardır.
e) Dikkatlerin odaklandığı nokta tesadüfen ortaya çıkmıştır.

49) Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üyeleri arasında ilgi ve iletişim yoktur.
b) Taraftarlık kanalı ile ortak düşünce vardır.
c) Hareketlerinin bir kısmı önceden tahmin edilebilir.
d) Teşkilatlanmaya ve müşterek etkinliklere yatkın olurlar.
e) Kuralların caydırıcılığı sebebiyle temkinli davranmaya yatkındırlar.

50) Ortak kolaylıkları paylaşmaya çalışan kalabalıklara “rastgele kalabalıklar” adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz?
a) Gişe önünde sıra bekleyenler
b) Trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için bekleyenler
c) Bankada işlemlerini halletmeye çalışanlar
d) Belediye otobüsüne binmeye çalışanlar
e) Mağaza vitrinine bakan insanlar

51) Polisiye bir özellik taşıyan, toplumsal olaylarda yer alan, toplantılardaki, gösteri yürüyüşlerindeki, mitinglerdeki ve grevlerdeki kalabalıklara ne ad verilir?
a) Organize aktif kalabalıklar
b) Organize olmayan pasif kalabalıklar
c) Sanatsal etkinlik kalabalıkları
d) Spor seyircileri
e) Hiçbiri

52) Aşağıda verilen ifadelerden hangileri stresin belirtilerindendir?
I- Saldırganlık ve kayıtsızlık
II- Korkulu rüyalar
III- Karamsarlık, kendini küçük görme
IV- Durgunlaşma, çökkünlük hali
a) I, II
b) I, III
c) I, II, III
d) II, III, IV
e) I, II, III, IV

53) Aşağıdakilerden hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?
a) İletişimde muhatabımıza karşı durmak
b) Muhatabımızın kişiliğinin elverdiği ölçüde ve dengeli bir şekilde beden teması
c) Temsil ettiğimiz role uygun kıyafetler giymek
d) Konuşmamızın net ve anlaşılır olması
e) Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek

54) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hiçbiri

55) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal dedektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
a) Hamile bayanlar
b) Kalp pili takılı olan şahıslar
c) Kafatasında metal aparat takılı olanlar
d) Bacağında metal aparat takılı olanlar
e) Hiçbiri

56) Aşağıdakilerin hangisinde metal dedektörlerin çalışma prensibi doğru olarak verilmiştir?
a) X ışınları göndererek metalden geri yansımasını algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler.
b) Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler.
c) Kızılötesi enerji yayarak metalden geri yansıyan enerjiyi algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler.
d) Metalden yayılan kızılötesi enerjiyi algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler.
e) Dedektörün uç kısmına yerleştirilen bir güçlü mıknatısla çekim kuvveti oluşturmak suretiyle metal cismi tespit ederler.

57) Kişilerin metal dedektöre temas ederek kontrol edilmeleri ne ile sonuçlanır?
a) Cihazın hassasiyeti artar ve daha güçlü bir sinyal alınır.
b) Kısa devre yoluyla elektrik çarpmasına neden olur.
c) Statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihaz yanlış alarm verir.
d) Statik elektrik üreterek cihazın elektronik devreleri bozulur.
e) Daha yüksek sesli-ışıklı alarm üreterek pili daha çabuk biter.

58) Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerden değildir?
a) Haberleşme kısa olmalı
b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı
c) Haberleşme kod sistemi kullanılmalı
d) Haberleşme uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı
e) Hiçbiri

59) Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?
a) Hedef seçimi
b) Buluşma
c) Saldırının planlanması
d) Saldırı
e) Kaçış

60) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilmeyecek hususlardandır?
a) Korunan kişi etrafında 360 derece koruma sağlanmalıdır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır.
c) Koruma personelinin silahının kazaya sebebiyet verilmemesi için emniyeti kapalı olmalıdır?
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Koruma amiri, korunan kişiye bir saldırı anında vücudunu siper etmelidir.

61) Tek araçlı koruma düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tehdit edilme derecesi az olan önemli kişilere yapılır.
b) Koruma görevlisi korunan kişinin yanına oturur.
c) Tüm koruma sorumluluğu bir koruma görevlisindedir.
d) En basit şekilde bir koruma düzenidir.
e) Hiçbiri

62) Korunan kişinin seyahatlerinde kullanılan araçla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Yoldaki otostopçular kesinlikle araca alınmamalıdır.
b) Araç mümkün olduğunca kapalı bir yere park edilmelidir.
c) Araç park edilirken güvenli oluşu sebebiyle mümkün olduğu kadar dar yollara girilmelidir.
d) Çevresinde birkaç kişi bulunan, yol kenarına park etmiş diğer araçlardan uzak durulmalıdır.
e) Hiçbiri

63) Aşağıdaki hususlardan hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Önemli kişinin hayatını her türlü tehlikeden korumak
b) Gülünç duruma düşmekten korumak
c) Utandırıcı duruma düşmekten korumak
d) Soğuktan korumak
e) Hiçbiri

64) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır.
b) Koruma araç ve şoförü hazır durumda bulunmalıdır.
c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır.
d) Korumada giriş çıkış saatleri rutin olmamalıdır.
e) Hepsi

65) Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?
a) İç halka
b) Ara halka
c) Orta halka
d) Dış halka
e) Hiçbiri

66) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’nin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) 360 derecelik bir koruma sağlar.
c) Bu bir refakat korumasıdır.
d) VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını karşılar.
e) VIP’yi utandırıcı durumlardan korur.

67) Aşağıdakilerden hangisi araçla koruma düzeninde konvoyun büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?
a) Yol durumu
b) Tehdit düzeyi
c) Eldeki kaynaklar
d) VIP’nin istekleri
e) Hiçbiri

68) Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır.
b) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır.
c) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır.
d) VIP oto sürücüsü VIP’nin kapısını açar.
e) Hiçbiri

69) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yanık üzerinde salça sürülmez.
b) Hasta, tehlike olmadığı sürece taşınmaz.
c) Hastaya kalp masajı yapılmadan önce nabzına bakılır.
d) Hastaya sigara verilmez.
e) Hasta, bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır.

70) Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boyunluk takılması
b) Sedye ile taşıma
c) Kucaklayarak taşıma
d) Acilen hastaneye götürmek
e) Kol ve bacaklarından tutarak taşımak

71) Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı hastalara kesinlikle yapılmaması gereken davranıştır?
a) Battaniye ile örtme
b) Soluk alıp almadığını kontrol etme
c) Nabzına bakma
d) Su içirme
e) Hiçbiri

72) Şok durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Kolonyalı su içirme
b) Ağrı kesici ilaç içirme
c) Ayağa kaldırma
d) Karnına sıcak su torbası koyma
e) Hiçbiri

73) Aşağıdakilerden hangisinin sara krizinde yapılması doğrudur?
a) Çenesinin açılması
b) Su içirilmesi
c) Vücuduna zarar gelmesinin engellenmesi
d) Hastayı tokatlamak
e) Yüzüne su serpmek

74) Göğüs kısmına yabancı cisim batması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz?
a) Yabancı cismi çekip çıkartmak
b) Suni solunum yapmak
c) Hava yolunun açıklığını sağlamak
d) Göğüste delik varsa kapatmak
e) Kanamayı durdurmak

75) Şok durumunda hastaya hangi pozisyon verilmelidir?
a) Yan yatış
b) Yüz üstü yatış
c) Sırt üstü yatış
d) Yarı oturur durumda
e) Sırtüstü yatırılarak ayakları altına yastık konularak yükseltilir

76) Bilinç kaybı olan hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?
a) Yan yatar pozisyonda
b) Yüzükoyun yatar pozisyonda
c) Oturur pozisyonda
d) Sırt üstü yatar pozisyonda
e) Yarı oturur pozisyonda

77) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü
b) Ambulans çağırmak
c) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yaptırmak

78) Aşağıdakilerden hangisi sıcak su yanıklarında ilk yapılması gerekendir?
a) Pansuman yapmak
b) Yoğurt sürmek
c) Diş macunu sürmek
d) Soğuk su uygulamak
e) Merhem sürmek

79) Suni solunum nedir?
a) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmaktır.
b) Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir.
c) Kalbi duran kimseye kapalı kalp masajı yapmaktır.
d) Hastanın kendi kendine solumasıdır.
e) Hava bulunmayan ortamda yapılan solunumdur.

80) Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
a) Hareketle artan ağrı
b) Hassasiyet
c) Kanama
d) Şekil bozukluğu
e) Bulantı

81) Olay yerinde delil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Olay yerinden alınan deliller genellikle ıslak zeminde olur.
b) Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat vasıtalarına olay denir.
c) Kanunun cezalandırdığı fiile delil denir.
d) Deliller olayı temsil edici ve mantıklı olmalıdır.
e) Olay yerinden alınan kıl hiçbir zaman delil olamaz.

82) Olay yerinde delillerin kaybolmaması ve olay yerini korumak amacıyla aldığımız tedbirlere aykırı hareket edenlere ne yapılmalıdır?
a) Tedbirlere uymaları yönünde trafik cezası uygulanabilir.
b) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk olmadığı için, vatandaşın alınan tedbirlere uyma zorunluluğu yoktur.
c) Olay yerinde tedbir alınmaz, bu genel kolluğun görevidir.
d) Tedbirlere uymayanlar tedbirlere uyması için ikaz edilir, gerekiyorsa zor kullanılır.
e) Şahıslar olay yerindeki tedbirlere uymaları için ikaz edilir, ancak zor kullanılamaz.

83) Aşağıdakilerden hangisi olaya müdahale eden ilk ekibin olay yerinde alacağı tedbirlerden değildir?
a) İlgili birimlere ve haber merkezine bilgi verir.
b) Suç işlenmesi devam ediyorsa gerekli müdahaleyi yapıp olay sona erdirilir.
c) Yaralı varsa ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse ambulans ve itfaiye çağırır.
d) Seyirci kalabalığı uzaklaştırır ve olay yerine görevliler haricindekilerin girmesini engeller.
e) Deliller kaybolmasın diye dikkatle toplar.

84) Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin karakteristik özelliklerinden değildir?
a) Görünmez oluşları
b) Benzemez oluşları
c) Tasnif edilebilir oluşları
d) Değişmez ve değiştirilemez oluşları
e) Hepsi

85) Olay yerinde bulunan yaralıya/yaralılara bir an önce acil müdahale yapılması gerektiği hallerde, izlenilmesi gereken usul aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
I-Olay yerine giriş çıkışlarda aynı hat kullanılmalıdır.
II-Olay yerine kesinlikle kimse alınmaz.
III-Olay yerine mağdur yakınları alınır.
IV- Olay yerine sadece sağlık görevlileri alınır.
a) I, IV
b) III
c) II, III
d) I, II, III
e) Hepsi

86) Öldürme, soygun ya da yaralama gibi olaylardan, olay yerinde bulunan cam parçalarının üzerinde faile ait hangi deliller bulanabilir?
a) Parmak izi
b) Kan
c) Tükürük
d) Saç
e) Hepsi

87) Olay yeri incelemesi ile en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Topluluğun dağıtılması
b) Basın mensuplarının dinlenmesi
c) Maddi suç delillerini tespit etmek
d) Olay yerine emniyet şeridi çekmek
e) Olay yerinde kirlenmeyi sağlamak

88) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
a) Kanuna aykırı olmak
b) Mantıklı ve geçerli olmak
c) Olayı tescil edici olmalı
d) Hayal ürünü olmamalı
e) Olay içinde yer almalı

89) Olay yeri inceleme ekibinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Delilleri tespit etmek
b) Delilleri belgelemek
c) Transferi sağlamak
d) Bilimsel yöntemlerde araştırma ve inceleme yapmamak
e) Delilleri ambalajlamak

90) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?
a) Parmak izi
b) Ayak izi
c) Avuç izi
d) Oto lastik izi
e) Kan

91) Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Açık arazide çömelmek
b) Deniz kıyısından uzaklaşmak
c) Enerji hatlarından uzaklaşmak
d) Gaz hatlarından uzaklaşmak
e) Duvar dibine çömelmek

92) Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?
a) Tatlı ve kokuludur.
b) Parlayıcı ve kokuludur.
c) Renkli ve tatlıdır.
d) Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.
e) Parlayıcı, kokulu ve tatlıdır.

93) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir.
b) Köpükle söndürülür.
c) Su ile söndürülür.
d) Karbondioksit ile söndürülür.
e) Helojenli hidrokarbon ile söndürülür.

94) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

95) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
a) Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.
b) Dışarı çıkmak için koşuşturulur.
c) Doğalgaz, elektrik ve su vanaları kapatılır.
d) Balkona çıkılır.
e) Pencereden aşağı atlanır.

96) Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?
a) Su-karbondioksit
b) Halon gazları- D tozu
c) Köpük-kuru kimyevi toz
d) D tozu-çok amaçlı kimyevi toz
e) Halon gazları-köpük

97) Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
a) Patlama
b) Yanma
c) Yangın
d) Detenasyon
e) Hiçbiri

98) Karbondioksitin birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğutma
b) Zayıflatma
c) Boğma
d) Engelleme
e) Hiçbiri

99) Elektrik malzemeleri-motorları yangınında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Gazlı söndürme
b) Suyla söndürme
c) Kuru kumla söndürme
d) Kuru tozla (mesafe hesabıyla) söndürme
e) Hiçbiri

100) Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
a) Çevre güvenliğini almak
b) Güvenlik şeridi oluşturmak
c) Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
d) Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
e) Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek

blank

5 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

E-Bülten