blank

Yenileme Eğitimi

Anasayfa » Eğitim Programları » Yenileme Eğitimi

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİNİN YENİLEME EĞİTİMİNE YÖNELİK  YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

“Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır. Yenileme eğitiminde okutulacak ders konuları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

“Özel güvenlik yenileme eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırk sekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir.

“Yenileme eğitimi, kendi bünyesinde özel güvenlik birimi olup, en az yirmi özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde, yeterli araç-gereç ve materyal ile sınıf ortamı oluşturulması ve il valiliği tarafından yerinde yapılacak incelemede uygun değerlendirilmesi halinde,  belirtilen eğitim müfredatı doğrultusunda fiilen hizmet verilen yerlerde de yapılabilir. Ancak, özel güvenlik şirketlerinden koruma ve/veya güvenlik hizmeti alanlar yerinde yenileme eğitimi yapamazlar.

“Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimini tamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir. Toplam dört sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır.

Yenileme eğitimi; özel güvenlik görevlilerinin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılır. Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlar özel güvenlik görevlilerinin seviye tespitine yöneliktir. Sınav neticesi aldığı puanlar verilecek sertifikaya işlenir ve yükselmelerde işverence göz önüne alınabilir. Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.

Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılan ve yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” düzenlenir ve valilikçe onaylanarak kendilerine verilir.

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartları; yenileme eğitimi almaları, sınav takvimine göre sınava girmeleri, güvenlik soruşturmalarının yapılması, sağlık raporu almaları ve sertifika verilmesi gibi işlemler neticesinde yenilenebildiğinden, bahse konu işlemlerin tamamlanmasının zaman alacağı da göz önünde bulundurulduğunda, çalışma izinlerinin dolmasına en erken bir yıl, en geç altı ay süre kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceklerdir. Bu sürenin tespitinde işlemlerin takibi ve yeknesaklığın sağlanması bakımından özel güvenlik görevlilerinin temel eğitim sonrası başarılı olarak eğitim sertifikası almaya hak kazandığı sınavın tarihi, 5188 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi son fıkrası gereğince özel güvenlik temel eğitiminden muaf tutulan özel güvenlik görevlilerinde ise, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı aldıkları tarih esas alınacaktır.

Yenileme eğitimlerine belirtilen süreden geç müracaat edilmesine bağlı olarak çalışma izni dolduğu halde kimlik kartı yenileme işlemleri neticelendirilmeyen özel güvenlik görevlilerinin, yeni kimlik kartı çıkıncaya kadar çalışmalarına müsaade edilmeyecektir.
Yenileme eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk sınava herhangi bir mazeretinden (kurum/kuruluşta oluşacak güvenlik zafiyeti ve sağlık gibi) dolayı katılamayacak olan özel güvenlik görevlileri çalışmış oldukları kurum/kuruluştan mazeretlerini İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği kanalıyla Bakanlığımıza bildirmeleri halinde bir sonraki sınava da katılmalarına müsaade edilebilecektir.

• Yenileme eğitimi esnasında verilecek dersler ve ders saatleri şu şekildedir:

1. Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları   10 ders saati
2. Güvenlik Tedbirleri  (7 saat teorik 3 saat uygulama) 10 ders saati
3. Etkili İletişim    8 ders saati
4. Kalabalık Yönetimi    (2 saat teorik 2 saat uygulama)  4 ders saati
5. Yangın Güvenliği ve Tabi Felaketlerde Müdahale Tarzı 4 ders saati
6. Temel İlk Yardım    (2 saat teorik 2 saat uygulama) 4 ders saati
7. Kişi Koruma    (Tümüyle uygulama) 4 ders saati
8. Güvenlik Sistem ve Cihazları   (Tümüyle uygulama)3 ders saati
9. Genel Kollukla ilişkiler     2 ders saati
10.Uyuşturucu Madde Bilgileri   (interaktif) 1 ders saati  11.Silah Bilgisi ve Atış
(5 saat teorik 5 saat uygulama) 10 ders saati

E-Bülten